Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego" ”

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN  zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr DAS-251-6/18 na "Dostawa sprzętu komputerowego"

 

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

 

Zamawiajacy przypomina, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Archives


Categories