Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Otwarcie ofert w przetragu na dostawę biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, że w dniu 28 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr CAMK-DSK-251-1/17 na "Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk".

Zamawiający zadeklarował, że na wykonanie powyższego zamówienia przeznaczył 560 000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt zł) brutto.

W postępowaniu złożono 5 ofert.

 Zestawienie ofert:

  1. Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o., al. Papieża Jana Pawła II 49a 70-415 Szczecin - cena 320 778,50 zł
  2. „TOP-PODRÓŻE”  Sp. z o.o.,  Pl. Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin - cena 325 500,00 zł
  3. WhyNotTravel Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Kielnarowa 108A 36-020 Tyczyn - cena 329 679,50 zł
  4. Polskie Linie Lotnicze „LOT”  S.A., ul. 17 stycznia 43  02-146 Warszawa - cena 326 101,50 zł
  5. Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3 00-367 Warszawa - cena 324 980,50 zł

Protokół z otwarcia ofert (PDF).

Zamawiajacy przypomina, że zgodnie z zapisami rozdziału VI.6 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 5.

Archives


Categories