Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu projektu badawczego

 1. 1Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Audyt projektu

 


I. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, pt. „Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC”, zwanego dalej projektem.

 2. Audyt winien zostać przeprowadzony na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. z 2011, nr 207, poz. 1237).

 3. Projekt realizowany jest w okresie od 08.07.2010 do 07.07.2015 r.

 4. Kwota finansowania projektu wynosi 3.989.284,00 zł.

 5. Projekt realizowany jest przez 6 jednostek. Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN jest głównym wykonawcą projektu. Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi współwykonawcami:

 

a) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego,

b) Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

c) Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie,

d) Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego,

e) Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 1. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, może być również przeprowadzony w jednostkach realizujących projekt wspólnie z Zamawiającym. Audyt powinien zostać zrealizowany w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

 2. Przewidywany termin wykonania audytu: od 05.11.2014r. do  04.12.2014r.

 

II. Wymagania wobec Wykonawcy

 

 1. Audyt może przeprowadzić Wykonawca, którym jest:

 1. osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osobę, o której mowa w ust 1.

 1. Audytorem nie może być:

 1. podmiot zależny od audytowanego podmiotu,

 2. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

 1. Dopuszczone do rozpoznania zostaną oferty złożone przez Wykonawców wykonali przynajmniej dwa audyty projektów przeprowadzone na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 ze zm.) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie działalności.

 

III Sposób przygotowania oferty

 

 1. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, obejmujący:

 1. oznaczenie Wykonawcy obejmujące imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,

 2. wskazanie oferowanej ceny za przeprowadzenie audytu projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, pt. ”Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC”, oraz sporządzenie opinii i sprawozdania z audytu, uwzględniająca wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca,

 1. odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

3) wykaz wykonanych audytów projektów (o których mowa w akapicie II ust.3),

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają uprawnienia, o których mowa w akapicie II ust. 1 pkt 1).

 1. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2) i 5), powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 

IV. Sposób oceny ofert

 

 1. Kryterium oceny ofert – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

 3. W przypadku Wykonawców oferujących tę samą cenę, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który wykaże w Załączniku nr 2 większą liczbę audytowanych projektów przeprowadzonych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615 ze. zm.)

 4. W przypadku gdy złożona oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zaproszeniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień.

 5. Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem faksu lub e-maila o wyniku postępowania, a Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do zawarcia umowy.

 

V. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętej kopercie z napisem: oferta na Audyt projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, pt. „Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC”, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.30 na adres: Sekretariat Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN , 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18, w terminie do 31.10.2014r. do godz. 11:00.

 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 3. Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty na przeprowadzenie audytu projektu uzyskać pod nr telefonu:

 

22 32 96 143 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: m.polijaniuk@camk.edu.pl

 

 

Załączniki:

 

 


Pytania i odpowiedzi.

 

1. Proszę o udizelenie klilu informacji:

 • liczba osób rozlicznaych ze środków projektu w podziale na etaty i umowy cywilnoprawne - u każdego współwykonawcy;
 • liczba procedur zakupowych w podziale na realizowane w ptrybie ustawy PZP i poza ustawą - u każdego współwykonawcy;
 • liczba wniosków o płatność/rozliczeniowych, raportów okresowych, itp.;
 • orientacyjna liczba dokumentów podlegających audytowi.

 

Oszacowanie powyższych liczb znajduje się w załączonym dokumencie:

Odpowiedź na pytanie dotyczące liczby osób, procedur, wniosków i dokumentów.

 


2. Czy wymagają państwo udziału biegłego rewidenta w ww audycie? Co prawda w zaproszeniu do składania ofert nie ma takiego zapisu, ale jednak chciałbym się upewnić, gdyż udział biegłego rewidenta zwiększa kwotę przeprowadzenia audytu. Ponadto chciałbym zapytać, czy wymagają Państwo, aby Wykonawca audytu był wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych? Na ten temat również nie ma informacji w zaproszeniu do składania ofert, ale zapis o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pojawia się w załączonym do zaproszenia wzorze umowy.

 

Wymagania wobec audytora określają poniższe przepisy: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, zwanego dalej „audytem”.

§ 2.

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy
przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

2. Audytorem nie może być:
1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat

Art. 286. Wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego.

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).”

Archives


Categories