Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: FIRST CLASS S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa, która była najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu i której przyznano tym samym największą ilość punktów (100), zgodnie z jedynym zastosowanym, wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium ceny.

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

  1. FIRST CLASS S.A. , ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa; 100 pkt

  2. FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Kopernika 3 00-367, Warszawa; 99,6 pkt

  3. Why Not USA Sp.j. ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów; 99,2 pkt

 

Archives


Categories