small pl CAMK logo

Rada Naukowa

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Centrum, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców.

 

Zadania Rady Naukowej

 • Określanie profilu naukowego Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju nauki światowej.
 • Uchwalanie statutu Centrum.
 • Uchwalanie regulaminu określającego tryb i częstotliwość dokonywania okresowych ocen wyników pracy pracowników naukowych Centrum.
 • Ocena stanu i poziomu kadr naukowych i innych grup pracowników działalności podstawowej Centrum zgodnie z uchwalonym przez Radę Naukową regulaminem.
 • Przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 • Uchwalanie programu studiów doktoranckich, regulaminu szkoły doktorskiej, zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej.
 • Przyjmowanie programów: badań naukowych Centrum, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących inicjowania badań naukowych.
 • Zatwierdzanie sprawozdań z działalności naukowej Centrum.
 • Opiniowanie wniosków Dyrektora o zatrudnieniu zastępców Dyrektora Centrum.
 • Opiniowanie wniosków Dyrektora Centrum do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora, profesora instytutu; opiniowanie zawarcia umowy o pracę na stanowisku pracownika naukowego oraz powołania kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej.
 • Zgłaszanie kandydatur na członków Akademii.
 • Zgłaszanie i opiniowanie kandydatur do nagród naukowych.
 • Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Centrum.
 • Rozpatrywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów, poleceń władz Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka/członków Rady oraz Dyrektora Centrum.

 

Prezydium Rady Naukowej

(kadencja 2023 - 2026)

 

 

Rzecznik dyscyplinarny

 

Harmonogram posiedzeń Rady w roku 2023

Standardowe terminy posiedzeń Rady Naukowej CAMK PAN to ostatnie piątki miesiąca z pewnymi wyjątkami. W roku 2023 standardowe terminy wypadają w następujące dni:

 

 • 13 stycznia,
 • 24 luty,
 • 31 marca,
 • 28 kwietnia,
 • 26 maja,
 • 30 czerwca,
 • 29 września,
 • 27 października,
 • 24 listopada.

 

Posiedzenia nie są zwoływane w przypadku braku spraw. Zgodnie z Regulaminem Rady, "dodatkowe posiedzenia Rady, nie przewidziane w harmonogramie (...), zwołuje przewodniczący (lub jego zastępca) z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora albo na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Rady".

 

Posiedzenia Rady

Posiedzenia Rady na stronach Indico