small pl CAMK logo

Rada Naukowa

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Centrum, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

 

Zadania Rady Naukowej

(wymienione w Statucie CAMK PAN)

 

 1. określanie profilu naukowego Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju nauki światowej;
 2. uchwalanie statutu Centrum;
 3. uchwalanie regulaminu określającego tryb i częstotliwość dokonywania okresowych ocen wyników pracy pracowników naukowych Centrum;
 4. ocena stanu i poziomu kadr naukowych i innych grup pracowników działalności podstawowej Centrum zgodnie z uchwalonym przez Radę Naukową regulaminem;
 5. przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 6. uchwalanie programu studiów doktoranckich, regulaminu szkoły doktorskiej, zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej;
 7. przyjmowanie programów: badań naukowych Centrum, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 8. opiniowanie wniosków dotyczących inicjowania badań naukowych;
 9. zatwierdzanie sprawozdań z działalności naukowej Centrum;
 10. opiniowanie wniosków Dyrektora o zatrudnieniu zastępców Dyrektora Centrum;
 11. opiniowanie wniosków Dyrektora Centrum do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora, profesora instytutu; opiniowanie zawarcia umowy o pracę na stanowisku pracownika naukowego oraz powołania kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej;
 12. zgłaszanie kandydatur na członków Akademii;
 13. zgłaszanie i opiniowanie kandydatur do nagród naukowych;
 14. powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Centrum;
 15. rozpatrywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów, poleceń władz Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka/członków Rady oraz Dyrektora Centrum.

 

Prezydium Rady Naukowej

(kadencja 2023 - 2026)

 

 

Rzecznik dyscyplinarny

 

Harmonogram posiedzeń Rady w roku 2023

Standardowe terminy posiedzeń Rady Naukowej CAMK PAN to ostatnie piątki miesiąca z pewnymi wyjątkami. W roku 2023 standardowe terminy wypadają w następujące dni:

 

 • 13 stycznia,
 • 24 luty,
 • 31 marca,
 • 28 kwietnia,
 • 26 maja,
 • 30 czerwca,
 • 29 września,
 • 27 października,
 • 24 listopada.

 

Posiedzenia nie są zwoływane w przypadku braku spraw. Zgodnie z Regulaminem Rady, "dodatkowe posiedzenia Rady, nie przewidziane w harmonogramie (...), zwołuje przewodniczący (lub jego zastępca) z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora albo na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Rady".