small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

CAMK/DAS-251-3/17    

Warszawa, 7 czerwca 2017 r.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat)
w terminie do 14 czerwca 2017r., godzina 12:30.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Dotyczy: cz.1 serwer

Czy zamawiający dopuszcza aby serwer był złożony z komponentów jednego producenta i posiadał deklarację CE na poszczególne komponenty? 
Czy jednak wymagana jest deklaracja na cały serwer?

Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z zapisem w Zał. A do SIWZ, wymaga, by Dostawca w protokole odbioru umieścił następujące bądź podobne sformułowanie:

Dostawca deklaruje, że w/w sprzęt spełnia następujące wymagania:
1. Pod względem bezpieczeństwa: PN-EN 60950:2000+A1+A2+A3+A4+A11
2. Pod względem kompatybilności elektromagnetycznej: PN-EN 55022:1996+A1+A2, Klasa B; PN-EN 55024:2000; PN-EN 61000-3-2:2002 (U); PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2002
3. Dyrektyw: Low Voltage Directive 73/23/EEC (zmieniona przez 93/68/EEC) i EMC Directive  89/336/EEC (włączając zmiany) i w następstwie nosi oznakowanie CE.


Pytanie nr 2:
Dotyczy: Zad 2.8

Maksymalna masa dopuszczalna 2.0 kg, czy Zamawiający dopuści masę 2.04 kg?

Odpowiedź:
NIE. Zamawiający ocenia masę "katalogową", wg. specyfikacji producentów i takie wymagania umieszcza w SIWZ.

Archiwa


Kategorie