small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko dyrektora CAMK PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 września 2022 r.

 

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2021 r. poz. 45), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Naukowej może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych oraz znaczący dorobek naukowy w dyscyplinach związanych z działalnością Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk;

 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. koncepcję funkcjonowania instytutu naukowego opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;

 2. życiorys naukowy z listą publikacji z ostatnich dziesięciu lat;

 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz.;

 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

  a) przebieg pracy zawodowej;

  b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

 5. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotoczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;

 9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

 11. Kopie elektroniczne dokumentów z punktów 2-10 przekazane na nośniku elektronicznym.

 

 

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w jednym oryginale) na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182-60-36 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk lub składać osobiście na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2314 (23 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

 

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk dostępne są na stronie internetowej http://www.camk.edu.pl

 

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 28 czerwca 2022 roku

 

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 28 lipca 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2022 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.

 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

 7. Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Archiwa


Kategorie