small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stypendia naukowe w astrofizyce relatywistycznych dżetów

Dr hab. Krzysztof Nalewajko z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) PAN, jako kierownik projektu badawczego OPUS nr 2021/41/B/ST9/04306 pn. “Zastosowanie rekoneksji magnetycznej do relatywistycznych dżetów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) , ogłasza konkurs na dwa 12-miesięczne stypendia naukowe.


Otrzymującym stypendium zostanie przydzielone jedno z następujących zadań badawczych: “Gęstość energii w plazmoidach oraz w relatywistycznych dżetach” albo “Elektromagnetyczne konsekwencje niejednorodnego ładowania protonami relatywistycznych dżetów”.

Kandydatami do stypendium mogą być doktoranci astronomii z doświadczeniem w astrofizyce wysokich energii oraz w symulacjach numerycznych relatywistycznej plazmy.

 

Zgłoszenia powinny zawierać: (1) list motywacyjny (1 strona), (2) CV (z wymienieniem historii edukacji oraz doświadczenia w projektach naukowych), (3) listę publikacji, (4) podpisaną deklarację RODO [1] oraz (5) zaświadczenie potwierdzające status doktoranta (dotyczy kandydatów spoza CAMK PAN). Zgłoszenie może być poparte osobnym listem rekomendacyjnym.

 

Zgłoszenia oraz listy rekomendacyjne powinny być przesłane przez e-mail na adres recruitment@camk.edu.pl do dnia 13 grudnia 2021 r.

Aplikacje będą oceniane przez komisję rekrutacyjną zgodnie z regulaminem NCN [2].

Niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: knalew@camk.edu.pl

 

[1] GDPR declaration - format PDF

[2] NCN rules - format PDF

Archiwa


Kategorie