small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN z podziałem na 5 części (nr DAS-251-1/20)

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAS-251-1/20 na dostawę sprzetu komputerowego. Oferty należy składać poprzez miniportal UZP w formie elektronicznej po zaszyfrowaniu w terminie do 5 czerwca 2020 r., godzina 09:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór oferty wraz z parametrami oferowanego sprzętu

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 4 - OPZ

Załączniki nr 3, 5, 6, 7 do SIWZ -Inne załączniki

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania d6288d0d-88d1-4aac-97a8-6ceb6c15122e

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownej ocenie ofert w cz. 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Archiwa


Kategorie