small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Nabór uzupełniający na studia doktoranckie oraz konkurs na stypendium naukowe

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza nabór uzupełniający na studia doktoranckie wraz z konkursem na stypendium naukowe.
Doktorant będzie pracował pod opieką prof. dr hab. Grzegorza Pietrzyńskiego realizując projekt badawczy "A precision Hubble constant determination in the era of Gaia" finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Badania będą polegały na analizie widm wysokiej rozdzielczości oraz optycznej i podczerwonej fotometrii w celu wyznaczania dokładnych odległości do obiektów Galaktycznych i pozagalaktycznych. Zespół prof. Pietrzyńskiego prowadzi obserwacje w dedykowanym obserwatorium w Cerro Armazones w Chile (obok miejsca budowy ELT) – wskazane jest doświadczenie obserwacyjne i instrumentacyjne. Projekt może również zawierać elementy teoretycznego modelowania ewolucji i oscylacji obserwowanych gwiazd.
 
Stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie będzie przyznane na okres 4 lat. Studia powinny rozpocząć się bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu. W momencie rozpoczęcia studiów kandydat musi posiadać tytuł zawodowy magistra astronomii lub fizyki, lub dyscyplin pokrewnych.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, zawierające motywację zamiaru podjęcia studiów w CAMK;
b) życiorys (CV);
c) wyciąg z indeksu;
d) odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o stanie zaawansowania pracy magisterskiej podpisane przez jej opiekuna;
e) opinię opiekuna naukowego na temat dotychczasowej pracy naukowej lub dydaktycznej kandydata, oraz
f) plan pracy na pierwszy rok studiów uzgodniony z opiekunem, prof. Grzegorzem Pietrzyńskim pietrzyn@camk.edu.pl
 
Dodatkowo, dwa listy rekomendacyjne należy przesłać bezpośrednio na adres:phdstudies@camk.edu.pl
Zgłoszenia w formacie pdf należy przesłać na adres: phdstudies@camk.edu.pl do dnia 22 marca 2019. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2019, a o wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Dodatkowe informacje na temat studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN można znaleźć na stronie https://www.camk.edu.pl/pl/phd/ 
 
Szczegółowych informacji na temat studiów doktoranckich w CAMK PAN udziela kierownik studium, dr hab. Radosław Smolec: smolec@camk.edu.pl
 

Archiwa


Kategorie