small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy


DAS-251-5/17                                                   Warszawa, 9 listopada 2017 r.

   
ZAWIADOMIENIE

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (60%), średni okres gwarancyjny (30%)  oraz deklarowany termin dostawy (10%) zgodnie z SIWZ:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego – Komputery. W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie posiada następujących parametrów technicznych, które były wymagane przez Zamawiającego:
Zadania 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 – Zaoferowana mysz nie ma wychylnej rolki.
Wobec powyższego oferta NiCat Com dla Zadania 1 podlega odrzuceniu w całości.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – Akcesoria komputerowe.  W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 2 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego – Laptopy. W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawców sprzęt nie posiada następujących parametrów technicznych, które były wymagane przez Zamawiającego:
Zadanie 3.1 – Zaoferowany procesor ma zbyt małą wydajność i w związku z tym nie spełnia wymagań SIWZ.
Wobec powyższego oferta NiCat Com dla Zadania 3 podlega odrzuceniu w całości.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 3 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego – Laptopy. W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań (60.00%+30.00%+10.00%).

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Cortland Sp. z o.o.

Zadanie 5: Dostawa sprzętu komputerowego – Serwery.  W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 5 ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zadanie 6: Dostawa sprzętu komputerowego – Komputery.
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie posiada następujących parametrów technicznych, które były wymagane przez Zamawiającego:
Zadanie 6.1 i 6.2 – Zoferowane urządzenia nie posiadają układów graficznych w związku z czym nie spełniają SIWZ w zakresie "pozwalający na wyświetlanie obrazu niezależnie na co najmniej dwóch monitorach".
Wobec powyższego oferta NiCat Com dla Zadania 6 podlega odrzuceniu w całości.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 6,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 7: Dostawa sprzętu komputerowego – Podzespoły do remontu bazy danych. W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  NiCat Com.

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 16-17 listopada 2017 r.


Archiwa


Kategorie