small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzęt komputerowy

Warszawa, 25 listopada 2016 r.


DAS-251-6/16  

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (60%), średni okres gwarancyjny (30%) oraz deklarowany termin dostawy (10%) zgodnie z SIWZ:


Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer.
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny.
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 2, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Archiwa


Kategorie