small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu przetargu

Warszawa, 7 listopada 2016 r.

 

DAS-251-5/16  


ZAWIADOMIENIE

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku ponownej oceny ofert w zadaniu 11.1 postanowiono co następuje:

Zadanie 11: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy: 
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (60.00%+30.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 
Wobec powyższego oferta NiCat Com Sp. z o.o. dla Zadania 11 podlega odrzuceniu w całości.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 11, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Archiwa


Kategorie