small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

DAS-251-4/15

 Warszawa, 17 listopada 2015 r.

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (90%) oraz średni okres gwarancyjny (10%) zgodnie z SIWZ:

 

Zadanie 1:

Dostawa sprzętu komputerowego – akcesoria komputerowe - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.


Zadanie 2:

Dostawa sprzętu komputerowego – desktop - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego – stacja robocza – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

 

Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego – serwery – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (77.54%+7.20%)
2) Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Zadanie 5: Dostawa sprzętu komputerowego – tablet – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 5, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Zadanie 6: Dostawa sprzętu komputerowego – serwer – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Zadanie 7: Dostawa sprzętu komputerowego – laptop – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 23 listopada 2015 r.

Archiwa


Kategorie