small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Agencja Podróży „TRANSER”, Plac Solny 18/19 50-063 Wrocław,

której przyznano największą ilość punktów (100,00), zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

  1. Agencja Podróży „TRANSER”, Plac Solny 18/19 50-063 Wrocław - 100,00 pkt
  2. Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., ul. 17 stycznia 39 00-906 Warszawa - 99,39 pkt
  3. TOP-PODRÓŻE Ewa Koś, Pl. Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin - 98,24 pkt

 

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Archiwa


Kategorie