small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert dodatkowych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, że zgodnie z art. 91 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbyło się otwarcie ofert dodatkowych na 

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego: elementy macierzy dyskowych –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ZPiZL UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa.

W tej części postępowania oferty dodatkowe złożyli następujący wykonawcy  (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium): 

1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (99.70%)
2) ZPiZL UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (100.00%)

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawcy zaoferowali ceny niższe niż w dniu 24 września 2014 r.

Archiwa


Kategorie