Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN (nr DAS-251-1/19)

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DSK-251-01/19 na dostawę sprzetu komputerowego. Oferty należy składać poprzez miniportal UZP w formie elektronicznej po zaszyfrowaniu w terminie do 06 maja 2019 r., godzina 10:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór oferty wraz z parametrami oferowanego sprzętu

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 4 - OPZ

Załączniki nr 3, 5, 6, 7 do SIWZ -Inne załączniki

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy

Klucz publiczny

identyfikator postępowania w miniPortalu cf83ae64-c41d-4d63-bcf9-80b1e03c21c8

wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Archives


Categories