small pl CAMK logo

Rafał Moderski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Funkcje: dyrektor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8663-3882

Pokój: 111

Tel. : +48 223296111

E-mail: moderski@camk.edu.pl

Rafał Moderski jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. W latach 2014-2022 był zastępcą dyrektora ds. naukowych w CAMK, natomiast od 2022 r. jest jego dyrektorem.


Stopień doktora otrzymał w 1998 r. w CAMK PAN za rozprawę pod opieką prof. Marka Sikory, a dotyczącą przyczyn bimodalnego rozkładu aktywności dżetów w kwazarach. Następnie odbył dwuletni (1999-2000) staż podoktorski w Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) Uniwersytetu w Kolorado, Boulder (USA), prowadząc badania dotyczące promieniowania nietermicznego relatywistycznych dżetów w aktywnych jądrach galaktyk i błyskach gamma. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2015 r. tytułowany jest profesorem nauk fizycznych.


Od 2009 r. prof. Moderski jest krajowym koordynatorem projektu High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.), gdzie poza działalnością czysto naukową, zajmuje się kwestiami związanymi z zapewnieniem finansowania udziału polskich naukowców w projekcie H.E.S.S., nadzoruje i raportuje wykonywanie tych środków oraz reprezentuje polskich udziałowców eksperymentu w organach zarządczych współpracy oraz na arenie międzynarodowej.


W ubiegłych latach prof. Moderski zajmował się opracowaniem i budową systemu teleskopów SST-1M dla obserwatorium Cherenkov Telescope Array (CTA), którą to działalność kontynuuje w ramach budowy obserwatorium promieniowania gamma przez polsko-szwajcarsko-czeskie konsorcjum w czeskim Ondrejovie.


Prof. Moderski pełnił także funkcję sekretarza (2003-2014) oraz zastępcy przewodniczącego (2014-2019) Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk (PAN).


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • astrofizyka wysokich energii,
  • kosmiczne źródła wysokoenergetycznych cząstek,
  • projekty H.E.S.S. i CTA.

Granty / Projekty Naukowe
Prof. Moderski kieruje/kierował poniższymi projektami:
  • „Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatorium H.E.S.S.” (2021-2022). Informacje o finansowaniu: projekt MEiN - program wsparcia udziału polskich grup badawczych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej (2021/WK/06),
  • „Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC” (2017-2020). Informacje o finansowaniu: projekt HARMONIA, NCN (2016/22/M/ST9/00382),
  • „Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC” (2010-2017). Informacje o finansowaniu: projekt międzynarodowy niewspółfinansowany MNiSW (745/N-HESS-MAGIC/2010/0),
  • „Rola szoków skupiających w blazarach” (2008-2011). Informacje o finansowaniu: projekt badawczy własny MNiSW/NCN (N N203 301635).

Nagrody / Wyróżnienia
  • Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika miasta Kraków i Polskiej Akademii Umiejętności, nagroda zespołowa dla zespołu naukowców z CAMK PAN (2010).
  • Bruno Rossi Prize by the High Energy Astrophysics Division of the American Astronomical Society, nagroda zespołowa dla całej współpracy H.E.S.S. (2010).
  • Descartes Research Prize Komisji Europejskiej, nagroda zespołowa dla całej współpracy H.E.S.S. (2006).