Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN (nr DAS-251-32/18)

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAS-251-32/18 na dostawę sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 02 sierpnia 2018 r., godzina 11:45.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie

Załącznik A do SIWZ - OPZ po zmianie

Załącznik B do SIWZ - Wzór oferty

Załącznik do oferty

Załącznik C do SIWZ - Wzory oświadczeń

Załącznik D do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik E do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

 


Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

 

Archives


Categories