Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: serwery -
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1) PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100%)

W tej części postępowania odrzucono ofertę firmy
ZP i ZI UNIPOL Serwik, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: komputery stacjonarne i laptopy - nie wybrano najkorzystniejszej oferty

W tej części postępowania odrzucono ofertę firmy
PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa,
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego: laptopy i telefon –
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1) PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (97,27%)
2) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (100%)

Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Archives


Categories