small pl CAMK logo

 

 

Precyzyjny pomiar stałej Hubble'a w dobie projektu Gaia

Projekt NCN 2017/26/A/ST9/00446

 

 

Rodzaj projektu: Maestro 9

Podstawa finansowania: UMO-2017/26/A/ST9/00446 z 17.04.2018 z Narodowym Centrum Nauki

Okres realizacji: 17.04.2018 – 16.10.2023

Budżet projektu: 3 927 600,00 PLN


 

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Precyzyjne i dokładne wyznaczenie stałej Hubble'a (H0) zawsze było jednym z najważniejszych problemów współczesnej astrofizyki. Obecna niepewność wyznaczenia H0, oparta na cefeidach i supernowych typu Ia, wynosi około 3% i jest zbyt duża, aby definitywnie rozwiązać palące problemy kosmologii, takie jak natura ciemnej energii. Po około 100 latach intensywnej pracy nad zmniejszeniem niepewności wyznaczenia H0 dotarliśmy do punktu, w którym dalsze zmniejszenie niepewności możliwe będzie tylko dzięki poprawie dokładności absolutnej kalibracji zależności okres-jasność (ang. period-luminosity, PL) dla cefeid, która odpowiada za około 70% całej niepewności H0. Aby zmniejszyć niepewność H0 do 1%, musimy znacząco zredukować błąd systematyczny punktu zerowego zależności PL poprzez: 1) zdefiniowanie precyzyjnej i dokładnej zależności wzorcowej PL, do której można dowiązać obserwowane zależności PL dla cefeid w odległych galaktykach; 2) skalibrowanie zależności jasność-metaliczność dla cefeid w różnych pasmach fotometrycznych. Pozwoli nam to zredukować niepewność punktu zerowego zależności PL do około 0.7%, a w rezultacie wyznaczyć H0 z błędem zaledwie jednego procenta.

 

 

2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Proponujemy nowatorskie, wielopłaszczyznowe podejście oparte na pobliskich zaćmieniowych układach podwójnych oraz cefeidach i uzupełnione o paralaksy zebrane przez misję kosmiczną Gaia. W pierwszym kroku ulepszymy zależność jasność powierzchniowa-kolor (SBCR), wykorzystując nasze dane fotometryczne i spektroskopowe dla 100 galaktycznych zaćmieniowych układów podwójnych (w sumie 200 gwiazd) w połączeniu z paralaksami Gai. Metodę zastosujemy do zaćmieniowych układów podwójnych w LMC i SMC, co pozwoli wyznaczyć odległości do poszczególnych składników układów podwójnych i – poprzez uśrednienie wyników – osiągnąć dokładność rzędu 1-2%.

Drugi krok polegać będzie na wykorzystaniu już skalibrowanej zależności SBCR wraz z paralaksami Gai, aby wyznaczyć współczynniki projekcji (p-factors) dla 120 galaktycznych cefeid, z oczekiwaną dokładnością około 1-2%. p-factor jest istotą metody Baade-Wesselinka (B-W), która pozwala wyznaczyć odległości do poszczególnych cefeid z precyzją bezpośrednio skorelowaną z precyzją p-factor. Dysponując dużą liczbą bardzo dokładnych wyznaczeń p-factor dla galaktycznych cefeid skalibrujemy metodę B-W, która stanie się doskonałym narzędziem do pomiaru odległości z dokładnością 2% w obszarze 1 Mpc (obecnie) oraz do 20 Mpc wraz z pojawieniem się w przyszłości nowej klasy ekstremalnie dużych teleskopów. Następnie zastosujemy metodę B-W do zmierzenia z 2% dokładnością indywidualnych odległości do 40 i 35 cefeid w LMC i SMC.

Mając bardzo dokładne odległości do cefeid w LMC i SMC (dzięki SBCR i metodzie B-W) oraz do cefeid galaktycznych (dzięki paralaksom Gai), wyznaczymy zależność jasność-metaliczność dla cefeid w szerokim zakresie metaliczności (–0,8 < [Fe/H] < +0,2) konstruując wielopasmowe (BVJK) zależności PL i analizując ich residua w funkcji metaliczności. W efekcie skalibrujemy zależność jasności cefeid od metaliczności 5 razy dokładniej niż dotychczas.

W ostatnim kroku skonstruujemy dwie niezależne zależności PL dla 120 galaktycznych cefeid (na podstawie naszej fotometrii i paralaks Gai) oraz dla ~900 cefeid w LMC (na podstawie już opublikowanej fotometrii i naszej ostatecznej odległości z zaćmieniowych układów podwójnych), uwzględnimy poprawkę na metaliczność i uśrednimy punkty zerowe obu zależności PL. W rezultacie uzyskamy najlepszy punkt zerowy całej pozagalaktycznej skali odległości (dokładność około 0.7%), co pozwoli nam zmierzyć wartość H0 z dokładnością bliską 1%.

Do zebrania ogromnej ilości danych w bliskiej podczerwieni jasnych galaktycznych cefeid i zaćmieniowych układów podwójnych użyjemy 0,6-metrowego teleskopu wyposażonego w profesjonalną podczerwoną kamerę, umiejscowionego w Obserwatorium Cerro Armazones na pustyni Atacama w Chile. Rozbudowujemy i ulepszamy to obserwatorium, aby spełniło wymagania jakościowe i ilościowe jakie stawiamy zbieranym przez nas danym oraz zagwarantowało sukces naszego projektu.

 

 

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki
Empiryczne wyznaczenie stałej Hubble’a z dokładnością około 1% będzie ogromnie ważne dla kosmologii, ponieważ pozwoli wyznaczyć jeszcze dokładniejsze tempo rozszerzania się wszechświata (za które w 2011 roku przyznano nagrodę Nobla) i zbadać odpowiedzialną za nie ciemną energię. W procesie dążenia do dokładniejszego wyznaczenia H0, opracujemy dwa unikalne narzędzia do precyzyjnych i dokładnych pomiarów odległości do pobliskich galaktyk, które stanowią doskonałe kosmiczne laboratoria do badania ogromnej ilości różnorodnych obiektów i procesów. Dla około 200 gwiazd wyznaczymy bardzo precyzyjne parametry gwiazdowe (masa, promień itp.), które pozwolą doprecyzować modele teorii ewolucji gwiazdowej. Wyniki naszych badań zostaną opublikowane w około 40 recenzowanych prestiżowych czasopismach astronomicznych, zostaną zaprezentowane na ~10 międzynarodowych konferencjach, ~20 seminariach, staną się podstawą 3 prac magisterskich, 2 rozpraw doktorskich oraz 3 habilitacji. Najważniejsze i najbardziej spektakularne odkrycia zostaną opublikowane w czasopismach Nature i Science oraz zostaną odpowiednio nagłośnione w mediach (prasa, radio, TV, itp.). Planujemy opublikować serię artykułów popularnonaukowych (w Uranii, Sky and Telescope itp.) prezentujących nasze wyniki w kontekście badań skali odległości. Założymy interaktywną stronę internetową dla naszego projektu, na której będziemy dzielić się ze społecznością astronomiczną wszystkimi danymi i wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji naszego projektu.

 

 

4. Określenie, w jakim stopniu i zakresie projekt obejmuje pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy

Obecnie znane dwa główne wyznaczenia H0 (klasyczne podejście wykorzystujące cefeidy i supernowe Ia oraz podejście kosmologiczne oparte na mikrofalowym promieniowaniu tła) różnią się o około 4σ. Ta niezgodność może wskazywać na nasze niepełne zrozumienie fizyki leżącej u podstaw wyznaczenia wartości H0 i zapowiadać przełom w wielu dziedzinach współczesnej astrofizyki oraz kosmologii. Nasze wyniki wskażą, czy potrzebna jest nowa fizyka poza standardowym modelem kosmologicznym. Będą też kluczowe dla zrozumienia natury ciemnej energii, która stanowi około 72% całkowitej gęstości materii/energii we Wszechświecie i jest odpowiedzialna za przyspieszoną ekspansję Wszechświata (nagroda Nobla w 2011 roku). Projekt może przynieść wyniki interdyscyplinarne wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.

 

 

Zespół

Kierownik projektu: prof. Grzegorz Pietrzyński

Badacz: dr Ksenia Suchomska

Badacz: dr Megan Lewis

Badacz: dr Bogumił Pilecki

Badacz: mgr Gonzalo Rojas

 

 

Pozostali współpracownicy (w kolejności alfabetycznej):

S. Blex

S. Borgniet

L. Breuval

R. Chini

A. Gallenne

C. Gałan

Z. Ghaffari

B. Ghazinouri

M. Gładkowski

D. Graczyk

M. Górski

G. Hajdu

G. Hazinouri

V. Hocde

M. Kałuszyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Karczmarek

P. Kołaczek-Szymański

K. Kotysz

T. Lisow

P. Mikołajczyk

D. Moździerski

W. Narloch

S. Noroozi

F. Pozo-Nunez

W. Pych

C. Sobrino Figaredo

F. Symietz

B. Trahin

P. Wielgórski

B. Zgirski

 

 

 

Publikacje w kolejności od najnowszej

 

Long-period maser-bearing Miras in the Galactic center. Period-luminosity relations and extinction estimates

M. O. Lewis, R. Bhattacharya, L. O. Sjouwerman, Y. M. Pihlström, G. Pietrzynski, R. Sahai, P. Karczmarek and M. Górski

Publication: Astronomy & Astrophysics, Volume 677, id.A153, 14 pp.

 Pub Date: September 2023

 DOI: 10.1051/0004-6361/202346568 

 

Period-Luminosity Relations for Galactic Classical Cepheids in the Sloan Bands

Weronika Narloch, Gergely Hajdu, Grzegorz Pietrzyński, Wolfgang Gieren, Piotr Wielgórski, Bartłomiej Zgirski, Paulina Karczmarek, Marek Górski, and Dariusz Graczyk

Publication: The Astrophysical Journal, Volume 953, Issue 1, id.14, 15 pp.

 Pub Date: August 2023

 DOI: 10.3847/1538-4357/acdd01 

 

New Near-infrared Period-Luminosity-Metallicity Relations for Galactic RR Lyrae Stars Based on Gaia EDR3 Parallaxes

Bartłomiej Zgirski, Grzegorz Pietrzyński, Marek Górski, Wolfgang Gieren, Piotr Wielgórski, Paulina Karczmarek, Gergely Hajdu, Megan Lewis, Rolf Chini, Dariusz Graczyk, Mikołaj Kałuszyński, Weronika Narloch, Bogumił Pilecki, Gonzalo Rojas García, Ksenia Suchomska, and Mónica Taormina

Publication: The Astrophysical Journal, Volume 951, Issue 2, id.114, 22 pp.

 Pub Date: July 2023

 DOI: 10.3847/1538-4357/acd63a 

 

Synthetic Population of Binary Cepheids. II. The Effect of Companion Light on the Extragalactic Distance Scale

Paulina Karczmarek, Gergely Hajdu, Grzegorz Pietrzyński, Wolfgang Gieren, Weronika Narloch, Radosław Smolec, Grzegorz Wiktorowicz, and Krzysztof Belczynski

Publication: The Astrophysical Journal, Volume 950, Issue 2, id.182, 13 pp.

 Pub Date: June 2023

 DOI: 10.3847/1538-4357/acc845 

 

The Araucaria project: High-precision orbital parallaxes and masses of binary stars. I. VLTI/GRAVITY observations of ten double-lined spectroscopic binaries

A. Gallenne, A. Mérand, P. Kervella, D. Graczyk, G. Pietrzynski, W. Gieren and B. Pilecki

Publication: Astronomy & Astrophysics, Volume 672, id.A119, 30 pp.

 Pub Date: April 2023

 DOI: 10.1051/0004-6361/202245712 

 

HARPS-N high spectral resolution observations of Cepheids. II. The impact of the surface-brightness color relation on the Baade-Wesselink projection factor of η Aql

N. Nardetto, W. Gieren, J. Storm, V. Hocdé, G. Pietrzynski, P. Kervella, A. Mérand, A. Gallenne, D. Graczyk, B. Pilecki, E. Poretti, M. Rainer, B. Zgirski, P. Wielgórski, G. Hajdu, M. Górski, P. Karczmarek, W. Narloch and M. Taormina

Astronomy & Astrophysics, Volume 671, id.A14

Pub Date: March 2023

 DOI:  10.1051/0004-6361/202245298 

 

An Absolute Calibration of the Near-infrared Period–Luminosity Relations of Type II Cepheids in the Milky Way and in the Large Magellanic Cloud

Piotr Wielgórski , Grzegorz Pietrzyński, Bogumił Pilecki, Wolfgang Gieren Bartłomiej Zgirski, Marek Górski, Gergely Hajdu, Weronika Narloch, Paulina Karczmarek, Radosław Smolec, Pierre Kervella, Jesper Storm, Alexandre Gallenne, Louise Breuval, Megan Lewis, Mikołaj Kałuszyński, Dariusz Graczyk, Wojciech Pych, Ksenia Suchomska, Mónica Taormina, Gonzalo Rojas Garcia, Aleksandra Kotek, Rolf Chini, Francisco Pozo Nũnez, Sadegh Noroozi, Catalina Sobrino Figaredo, Martin Haas, Klaus Hodapp, Przemysław Mikołajczyk, Krzysztof Kotysz, Dawid Moździersk and Piotr Kołaczek-Szymański

Publication:  The Astrophysical Journal, Volume 927, Issue 1, id.89, 23 pp.

 Pub Date:  March 2022

 DOI:  10.3847/1538-4357/ac470c 

 

Metallicities and ages for star clusters and their surrounding fields in the Large Magellanic Cloud

W. Narloch , G. Pietrzynski, W. Gieren, A. E. Piatti, P. Karczmarek, M. Górski, D. Graczyk, R. Smolec, G. Hajdu, K. Suchomska, B. Zgirski, P. Wielgórski, B. Pilecki, M. Taormina, M. Kałuszynski, W. Pych, G. Rojas García and M. O. Lewis

Publication:  Astronomy & Astrophysics, Volume 666, id.A80, 39 pp.

 Pub Date:  October 2022

 DOI:  10.1051/0004-6361/202243378 

 

Surface brightness-colour relations of dwarf stars from detached eclipsing binaries.

D. Graczyk, G. Pietrzynski, C. Galan, J. Southworth, W. Gieren, M. Kałuszynski, B. Zgirski, A. Gallenne, M. Górski, G. Hajdu, P. Karczmarek, P. Kervella, P. F. L. Maxted, N. Nardetto, W. Narloch, B. Pilecki, W. Pych, G. Rojas Garcia, J. Storm, K. Suchomska, M. Taormina, and P. Wielgórski

Publication:  Astronomy & Astrophysics, Volume 666, id.A128, 17 pp.

 Pub Date:  October 2022

 DOI:  10.1051/0004-6361/202244122 

 

Evolved eclipsing binary systems in the Galactic bulge: Precise physical and orbital parameters of OGLE-BLG-ECL-305487 and OGLE-BLG-ECL-116218

K. Suchomska, D. Graczyk, C. Gałan, O. Ziółkowska, R. Smolec, G. Pietrzynski, W. Gieren, S. Villanova, M. Górski, I. B. Thompson, P. Wielgórski, B. Zgirski, P. Karczmarek, B. Pilecki, M. Taormina, W. Narloch, G. Hajdu, M. Lewis, M. Kałuszynski and G. Rojas García

Publication:  Astronomy & Astrophysics, Volume 668, id.A30, 11 pp.

 Pub Date:  December 2022

 DOI:  10.1051/0004-6361/202244433 

 

Cepheids with Giant Companions. I. Revealing a Numerous Population of Double-lined Binary Cepheids

Bogumił Pilecki, Grzegorz Pietrzyński, Richard I. Anderson, Wolfgang Gieren, Mónica Taormina, Weronika Narloch, Nancy R. Evans and Jesper Storm

Publication: The Astrophysical Journal, Volume 910, Issue 2, id.118, 9 pp.

 Pub Date: April 2021

 DOI:10.3847/1538-4357/abe7e9 

 

Studies of RR Lyrae Variables in Binary Systems. I. Evidence of a Trimodal Companion Mass Distribution

Gergely Hajdu , Grzegorz Pietrzyński , Johanna Jurcsik, Márcio Catelan, Paulina Karczmarek, Bogumił Pilecki, Igor Soszyński, Andrzej Udalski and Ian B.

Publication:T he Astrophysical Journal, Volume 915, Issue 1, id.50, 16 pp.

 Pub Date: July 2021

 DOI:  10.3847/1538-4357/abff4b 

 

The Influence of Metallicity on the Leavitt Law from Geometrical Distances of Milky Way and Magellanic Cloud Cepheids

Louise Breuval, Pierre Kervella, Piotr Wielgórski, Wolfgang Gieren, Dariusz Graczyk, Boris Trahin, Grzegorz Pietrzyński, Frédéric Arenou, Behnam Javanmardi and Bartłomiej Zgirski

Publication: The Astrophysical Journal, Volume 913, Issue 1, id.38, 20 pp.

 Pub Date: May 2021

 DOI:10.3847/1538-4357/abf0ae 

 

Inspecting the Cepheid Distance Ladder: the Hubble Space Telescope Distance to the SN Ia Host Galaxy NGC 5584

Behnam Javanmardi, Antoine Mérand, Pierre Kervella, Louise Breuval, Alexandre Gallenne, Nicolas Nardetto, Wolfgang Gieren, Grzegorz Pietrzyński, Vincent Hocdé and Simon Borgniet

Publication: The Astrophysical Journal, Volume 911, Issue 1, id.12, 21 pp.

 Pub Date: April 2021

 DOI: 10.3847/1538-4357/abe7e5 

 

Metallicities and ages for 35 star clusters and their surrounding fields in the Small Magellanic Cloud

W. Narloch, G. Pietrzyński, W. Gieren, A. E. Piatti, M. Górski, P. Karczmarek, D. Graczyk, K. Suchomska, B. Zgirski, P. Wielgórski, B. Pilecki, M. Taormina, M. Kałuszyński, W. Pych, G. Hajdu and G. Rojas García

Publication: Astronomy & Astrophysics, volume 647, article no A135

 Pub Date: March 2021

DOI: 10.1051/0004-6361/202039623

 

The Araucaria Project: Deep Near-infrared Photometric Maps of Local and Sculptor Group Galaxies. I. Carina, Fornax, and Sculptor

Paulina Karczmarek, Grzegorz Pietrzyński, Wolfgang Gieren, Weronika Narloch, Gergely Hajdu, Gonzalo Rojas García, Mikołaj Kałuszyński, Marek Górski, Ksenia Suchomska, Dariusz Graczyk, Bogumił Pilecki, Piotr Wielgórski, Bartłomiej Zgirski, Mónica Taormina and Mradumay Sadh

Publication: The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 253, Issue 2, id.42, 12 pp.

 Pub Date:April 2021

DOI: 10.3847/1538-4365/abdf60 

 

The surface brightness–colour relations based on eclipsing binary stars and calibrated with Gaia EDR3

D. Graczyk, G. Pietrzynski, C. Galan, W. Gieren, A. Tkachenko, R. I. Anderson, A. Gallenne, M. Górski, G. Hajdu, M. Kałuszynski, P. Karczmarek, P. Kervella, P. F. L. Maxted, N. Nardetto, W. Narloch, K. Pavlovski, B. Pilecki, W. Pych, J. Southworth, J. Storm, K. Suchomska , M. Taormina, S. Villanova, P. Wielgórski, B. Zgirski and P. Konorski

Publication:  Astronomy & Astrophysics, Volume 649, id.A109, 17 pp.

 Pub Date:  May 2021

DOI:  10.1051/0004-6361/202140571 

 

The Araucaria Project. Distances to Nine Galaxies Based on a Statistical Analysis of their Carbon Stars (JAGB Method

Bartłomiej Zgirski, Grzegorz Pietrzynski, Wolfgang Gieren, Marek Gorski, Piotr Wielgorski, Paulina Karczmarek, Fabio Bresolin, Pierre Kervella, Rolf-Peter Kudritzki, Jesper Storm, Dariusz Graczyk, Gergely Hajdu, Weronika Narloch, Bogumił Pilecki, Ksenia Suchomska and Monica Taormina

Opublikowano w: The Astrophysical Journal, Volume 916, Issue 1, id.19, 11 pp. w lipcu 2021

ublication:  The Astrophysical Journal, Volume 916, Issue 1, id.19, 11 pp.

 Pub Date:  July 2021

 DOI:  10.3847/1538-4357/ac04b2 

 

Extended envelopes around Galactic Cepheids V. Multi-wavelength and time-dependent analysis of IR excess

A.Gallenne, A. Mérand, P. Kervella, G. Pietrzynski, W. Gieren, V. Hocdé, L. Breuval, N. Nardetto and E. Lagadec

Publication:  Astronomy & Astrophysics, Volume 651, id.A113, 27 pp.

 Pub Date:  July 2021

 DOI:  10.1051/0004-6361/202140350 

 

G. Pietrzyński, D. Graczyk, A. Gallenne, W. Gieren, I. Thompson, B. Pilecki, P. Karczmarek, M. Górski, K. Suchomska, M. Taormina, B. Zgirski, P. Wielgórski, N. Nardetto, P. Kervella, F. Bresolin, R.-P. Kudritzki, J. Storm, R. Smolec, W. Narloch, M. Kałuszyński, S. Villanova, The Araucaria Project Establishes the Most Precise Benchmark for Cosmic Distances, Msngr, 179, 24 (2020), doi: 10.18727/0722-6691/5189

 

M. Taormina, R.-P. Kudritzki, J. Puls, B. Pilecki, E. Sextl, G. Pietrzyński, M.A. Urbaneja, W. Gieren, Towards early-type eclipsing binaries as extragalactic milestones: II. NLTE spectral analysis and stellar parameters of the detached O-type system OGLE-LMC-ECL-06782 in the LMC, ApJ, 890, 137 (2020), doi: 10.3847/1538-4357/ab6bd0

 

N. Nardetto, A. Salsi, D. Mourard, V. Hocdé, K. Perraut, A. Gallenne, A. Mérand, D. Graczyk, G. Pietrzynski, W. Gieren, P. Kervella, R. Ligi, A. Meilland, F. Morand, P. Stee, I. Tallon-Bosc, T. ten Brummelaar, Calibrating the surface brightness – color relation for late-type red giants stars in the visible domain using VEGA/CHARA interferometric observations, A&A, 639, A67 (2020), doi: 10.1051/0004-6361/202037679

 

L. Breuval, P. Kervella, R.I. Anderson, A.G. Riess, F. Arenou, B. Trahin, A. Mérand, A. Gallenne, W. Gieren, G. Pietrzyński, N. Nardetto, B. Javanmardi, V. Hocdé, The Milky Way Cepheid Leavitt law based on Gaia DR2 parallaxes of companion stars and host open cluster populations, A&A, 643, A115 (2020), doi: 10.1051/0004-6361/202038633

 

D. Graczyk, G. Pietrzyński, I.B. Thompson, W. Gieren, B. Zgirski, S. Villanova, M. Górski, P. Wielgórski, P. Karczmarek, W. Narloch, B. Pilecki, M. Taormina, R. Smolec, K. Suchomska, A. Gallenne, N. Nardetto, J. Storm, R.-P. Kudritzki, M. Kałuszyński, W. Pych, A Distance Determination to the Small Magellanic Cloud with an Accuracy of Better than Two Percent Based on Late-type Eclipsing Binary Stars, ApJ, 904, 13 (2020): doi: 10.3847/1538-4357/abbb2b

 

A. Gallenne, P. Kervella, S. Borgniet, A. Mérand, G. Pietrzyński, W. Gieren, J.D. Monnier, G.H. Schaefer, N.R. Evans, R.I. Anderson, F. Baron, R.M. Roettenbacher, P. Karczmarek, Multiplicity of Galactic Cepheids from long-baseline interferometry. IV. New detected companions from MIRC and PIONIER observations, A&A, 622A, 164 (2019), doi: 10.1051/0004-6361/201834614

 

M. Taormina, G. Pietrzyński, B. Pilecki, R.-P. Kudritzki, I. B. Thompson, D. Graczyk, W. Gieren, N. Nardetto, M. Górski, K. Suchomska, B. Zgirski, P. Wielgórski, P. Karczmarek, W. Narloch, Towards early-type eclipsing binaries as extragalactic milestones: I. Physical parameters of OGLE-LMC-ECL-22270 and OGLE-LMC-ECL-06782, ApJ, 886, 111 (2019), doi: 10.3847/1538-4357/ab4b57

 

W. Narloch, G. Pietrzyński, Z. Kołaczkowski, R. Smolec, M. Górski, K. Kubiak, A. Udalski, I. Soszyński, D. Graczyk, W. Gieren, P. Karczmarek, B. Zgirski, P. Wielgórski, K. Suchomska, B. Pilecki, M. Taormina, M. Kałuszyński, Candidates for non-pulsating stars located in the Cepheid instability strip in the Large Magellanic Cloud based on Strömgren photometry, MNRAS, 489, 3285 (2019), doi: 10.1093/mnras/stz2112

 

A. Gallenne, G. Pietrzyński, D. Graczyk, B. Pilecki, J. Storm, N. Nardetto, M. Taormina, W. Gieren, A. Tkachenko, P. Kervella, A. Mérand, M. Weber, The Araucaria Project: High-precision orbital parallax and masses of eclipsing binaries from infrared interferometry, A&A, 632, 31 (2019), doi: 10.1051/0004-6361/201935837

 

A. Gallenne, P. Kervella, N.R. Evans, C.R. Proffitt, J.D. Monnier, A. Mérand, E. Nelan, E. Winston, G. Pietrzyński, G. Schaefer, W. Gieren, R.I. Anderson, S. Borgniet, S. Kraus, R.M. Roettenbacher, F. Baron, B. Pilecki, M. Taormina, D. Graczyk, N. Mowlavi, et al., A Geometrical 1% Distance to the Short-period Binary Cepheid V1334 Cygni, ApJ, 876, 121 (2018), doi: 10.3847/1538-4357/aae373