small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAG-251-02/18 na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 28 listopada 2018 r., godzina 10:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik 1a do SIWZ - Formularz cenowy oferty

Załącznik 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik 5 do SIWZ - Istotne warunki umowy

Załącznik 6 do SIWZ - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie