small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc''

Poszukujemy kandydata z praktycznym doświadczeniem w modelowaniu źródeł astrofizycznych fal grawitacyjnych, znajomością metod numerycznych używanych w ogólnej teorii względności i zaawansowanymi umiejętnościami programowania.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie Sonata-Bis pt. ,,Przejściowe źródła fal grawitacyjnych związane z gwiazdami neutronowymi: modele i analiza danych'', we współpracy z dr. Michałem Bejgerem.

Szczegółowe zadania badawcze obejmują astrofizykę przejściowych fal grawitacyjnych: modelowanie źródeł uwzględniające efekty związane z elastycznością materii, polami magnetycznymi i akrecją, m.in. symulacje w numerycznej ogólnej teorii względności modeli przejściowych fal grawitacyjnych z gwiazd zwartych, dynamicznych kolapsów gwiazd pod wpływem zmiany równania stanu i obliczenia kwazinormalnych modów drgań. Wyniki będą zastosowane do poszukiwań fal w danych LIGO i Virgo w ramach współpracy w polskiej grupie Virgo. 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki lub astronomii (lub dziedziny pokrewnej) oraz doktoranci na ostatnich etapach przewodu doktorskiego.

Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 1 kwietnia 2019 roku (kandydat powinien w tym momencie posiadać tytuł doktora). Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na maksymalnie 3 lata (pensja 5900 zł/mc brutto). 

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego (lub opinię promotora o stanie zaawansowania pracy), życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami), skanu podpisanego formularza: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”- dostępny na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent 

Dokumenty należy składać do 15 stycznia 2019 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 3296100) lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem stycznia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od dr. Michała Bejgera (bejger@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie