small pl CAMK logo

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. M. KOPERNIKA PAN

W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.  

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (dalej: CAMK), ul. Bartycka 18, 00‑716 Warszawa, REGON 000326339. CAMK jako administrator danych – dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
 • Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: camk@camk.edu.pl.

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

 

W ramach swojej działalności CAMK może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CAMK jako administratora danych:

  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do CAMK,
  • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,
  • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez CAMK oraz działalności CAMK,

(podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a i f)

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do CAMK, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 • W celu wykonywania umów zawartych przez CAMK z podmiotami współpracującymi;

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • W celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez CAMK

(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę - dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.

 • W celu prowadzenia działalności naukowej przez CAMK

(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności naukowej.

 • W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CAMK

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przy przetwarzaniu danych osobowych w CAMK nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu CAMK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący z CAMK.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z CAMK są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.

Jako administrator nie udostępnimy Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego, jeśli CAMK będzie miał wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Informujemy, iż w CAMK został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@camk.edu.pl.

 

Prawo wniesienia skargi do PUODO

W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dokumenty do rekrutacji do szkoły doktorskiej GeoPlanet

Deklaracja RODO (język angielski): format pdf, format xdoc

 

 

Dokumenty projektu Astrocent

Deklaracja RODO: format pdf, format xdoc

 

 

Dokumenty do rekrutacji NCN

Deklaracja RODO: format pdfformat xdoc

 

 

Dokumenty ERC GDPR

format pdf, format xdoc