small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stanowisko młodego doktora (post-doc) w Międzynarodowej Agendzie Badawczej AstroCeNT z siedzibą w Warszawie

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs na 3 stanowiska młodych doktorów w Zakładzie AstroCeNT (Centrum Naukowo-Technologicznym Astrofizyki Cząstek) – interdyscyplinarnym, międzynarodowym ośrodku badawczym utworzonym przez prof. Leszka Roszkowskiego oraz prof. Tomasza Bulika – laureatów programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), prowadzonego przez Fundację Nauki Polskiej. Projekt jest finansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (więcej informacji na temat projektu AstroCeNT znajduje się pod adresem: https://www.camk.edu.pl/pl/research/projects/astrocent/ oraz na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/laureaci-drugiego-konkursu-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze/).


Od naukowców – fizyków i inżynierów – oczekujemy doświadczenia w elektronice oraz w zakresie systemów pozyskiwania danych. Zadaniem osób wyłonionych w wyniku konkursu będzie angażowanie się w eksperymentalne badania nad falami grawitacyjnymi, urządzeniami elektronicznymi o niskim poziomie generowania hałasu, a także w badania mające na celu rozwijanie sensorów sejsmicznych i sensorów czynników środowiskowych oraz w związane z nimi zagadnienia z zakresu astronomii i astrofizyki cząstek elementarnych.


Całkowite wynagrodzenie brutto na stanowisku młodego doktora (post-doc) będzie wynosić 15.000 PLN (netto ok. 8.750 PLN).


Realizacja projektu przewidziana jest na 5 lat (do końca czerwca 2023 r.). Po zakończeniu tego okresu będzie istniała możliwość uzyskania stałego zatrudnienia w CAMK.


Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku proszone są o przesłanie do 10 grudnia 2018 r. na adres mailowy office@astrocent.pl następujących dokumentów (w języku angielskim):

  1. CV,
  2. charakterystyki zainteresowań naukowych,
  3. wykazu dorobku naukowego,
  4. kserokopii dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
  5. trzech lub czterech listów referencyjnych,
  6. skanu podpisanego formularza: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”
  7. (dostępny na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent)

 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu procedury konkursowej część stanowisk będzie pozostawać nadal nieobsadzona, będziemy również rozpatrywać dokumenty aplikacyjne nadesłane po 10 grudnia 2018 r.

 

Więcej informacji na temat powyższej oferty pracy można uzyskać
na stronie Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/353663
oraz kontaktując się z prof. Tomaszem Bulikiem (tomek.bulik@astrocent.pl).

 

Archiwa


Kategorie