small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc'' w zakresie obserwacyjnej astronomii gwiazdowej

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc'' w Toruniu.

Poszukujemy kandydata ze znaczącym doświadczeniem w astronomii gwiazdowej. W szczególności kandydat powinien posiadać znaczące doświadczenie w redukcji i analizie danych fotometrycznych i związane z tym doświadczenie programistyczne.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie NCN Opus pt. Astronomia gwiazdowa z pomocą globalnej zrobotyzowanej sieci teleskopów "Solaris" (kierownik: prof. Maciej Konacki). W  ramach projektu kandydat będzie zajmował się ulepszaniem i rozwojem oprogramowania do redukcji danych fotometrycznych z sieci „Solaris”, redukcją obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych z sieci „Solaris”, analizą fotometrii i spektroskopii zaćmieniowych układów podwójnych, współpracą z konsorcjum BRITE w związku ze spektroskopowymi obserwacjami celów BRITE.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w zakresie astronomii/astrofizyki (stopień doktora powinien zostać uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed początkiem zatrudnienia w projekcie) oraz doktoranci na ostatnich etapach przewodu doktorskiego.

Podjęcie pracy w Zakładzie Astrofizyki CAMK w Toruniu powinno nastąpić nie później niż 1 marca 2019 roku (kandydat powinien w tym momencie posiadać tytuł doktora). Umowa o pracę zostanie zawarta na 2 lata, z możliwością przedłużenia na 3 rok, ale nie dłużej niż do terminu zakończenia realizacji projektu.

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie należy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego (lub opinię promotora o stanie zaawansowania pracy), życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami), skanu podpisanego formularza: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - dostępny na stronie: https://www.camk.edu.pl/pl/about/ochrona-danych-osobowych/#rodocent 

Dokumenty należy składać do 31 grudnia 2018 roku e-mailem, w pojedynczym pliku w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do polowy stycznia 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Macieja Konackiego (maciej@ncac.torun.pl).

Archiwa


Kategorie