small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Janusz Kałużny (1955 - 2015)

 

Janusz ukończył studia astronomiczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1980 r. Karierę naukową rozpoczął pod kierunkiem Sławomira Rucińskiego. Początkowo przedmiotem jego zainteresowań były układy kontaktowe typu W UMa, którym poświęcił obronioną w 1985 roku rozprawę doktorską. Lata 1986 i 1987 spędził na stażu podoktorskim w Space Telescope Science Institute (STScI), gdzie zapoznał się z nową wówczas techniką obserwacyjną – fotometrią CCD. Opanował ją do perfekcji, stając się jednym z najlepszych na świecie specjalistów. W STScI zainteresował się układami podwójnymi w gromadach gwiazdowych i wkrótce skoncentrował na nich niemal całą swoją działalność naukową.

 

Na początku lat dzie­więć­dzie­sią­tych jako doś­wiad­czo­ny fo­to­me­try­sta uczes­tni­czył w uru­cha­mia­niu pro­jek­tu OGLE, który za­owo­co­wał niez­li­czo­ny­mi od­kry­cia­mi skła­da­ją­cy­mi się na jed­no z naj­wię­kszych pol­skich o­sią­gnięć na­u­ko­wych os­tat­nie­go ćwierć­wie­cza.

 

W ra­mach włas­ne­go pro­jek­tu ob­ser­wa­cy­jne­go CASE, re­ali­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy z Car­negie Ob­ser­va­to­ries, opra­co­wał i wdro­żył za­pro­po­no­wa­ną przez prof. Boh­dana Pa­czyń­skie­go me­to­dę wyz­na­cza­nia od­leg­łoś­ci i wie­ku gr­omad ku­lis­tych po­przez ob­ser­wa­cje roz­dzie­lo­nych uk­ła­dów pod­wój­nych. Ze swym zes­po­łem zeb­rał uni­kal­ne da­ne umo­żli­wia­jące we­ry­fi­ka­cję te­orii bu­do­wy i ewo­lu­cji gwiazd II po­pu­la­cji, a tak­że wy­ro­ko­wa­nie o przy­na­leż­noś­ci gwiazd do gr­oma­dy na pod­sta­wie ruchów włas­nych. Je­go naj­waż­niej­szym osiąg­nię­ciem nau­ko­wym by­ło usu­nię­cie roz­bież­noś­ci mię­dzy wie­kiem wszech­świa­ta oce­nia­nym na pod­sta­wie ob­ser­wa­cji kos­mo­lo­gicz­nych i wie­kiem naj­star­szych gr­omad ku­lis­tych.

 

Opu­bli­ko­wał pra­wie 300 prac na­u­ko­wych i wy­pro­mo­wał oś­mio­ro dok­to­rów. Rep­re­zen­to­wał Pol­skę w Na­u­ko­wej Gru­pie Ro­bo­czej te­les­ko­pu SALT. W 2007 ro­ku Fun­da­cja na rzecz Na­uki Pol­skiej przy­zna­ła mu pres­ti­żo­we sty­pen­dium „Mistrz”.

 

Odszedł prawdziwy Mistrz, niezrównany obserwator, człowiek ciepły, życzliwy i pełen humoru. Takim będziemy go pamiętać.

 

 

 

osobiste wspomnienie Aleksa Schwarzenberga-Czernego

 

 

 

 

Archiwa


Kategorie