small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkursy na stanowisko adiunkta: dynamika galaktyk i astrosejsmologia

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska adiunkta:

 

1. Dwa stanowiska adiunkta w dziedzinie dynamiki galaktyk.

 

Zwycięzcy konkursu będą współpracować z prof. Ewą Łokas przy realizacji projektu badawczego „Dynamika i morfologia oddziałujących galaktyk” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO. Umowa o pracę zostanie podpisana na dwa lata z możliwością przedłużenia. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych oraz zakupu sprzętu. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 października 2014 r. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora astronomii, fizyki lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2009 roku. Kandydaci proszeni są o przesyłanie CV, kopii dyplomu doktorskiego, listy publikacji, opisu zainteresowań i planów naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia otrzymane do 31 marca 2014 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do znalezienia odpowiednich kandydatów. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres lokas@camk.edu.pl.

 

2. Stanowisko adiunkta w dziedzinie astrosejsmologii teoretycznej. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora, które odbyły co najmniej jeden staż podoktorski w zagranicznym ośrodku badawczym, mają znaczące, odpowiednie do swego wieku osiągnięcia w pracy naukowej i posiadają umiejętność formułowania oraz rozwiązywania problemów naukowych. Podjęcie pracy w CAMK PAN powinno nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2014 i nie później niż 1 stycznia 2015 roku. Umowa o pracę na stanowisku adiunkta zostaje zawarta na czas określony (pięć lat).

 

Do podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, trzy listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ew. udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych; w objętości nie przekraczającej 4 strony formatu A4). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 31 marca 2014 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086). Dokumenty w postaci plików pdf można także nadsyłać na adres poczty elektronicznej recruitment@camk.edu.pl.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem maja 2014 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od prof. Piotra Życkiego (tel. 022 3296113; e-mail: ptz@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie