small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

NABÓR NA STUDIA DOKTORANCKIE WDROŻENIOWE

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 

OGŁASZA NABÓR NA STUDIA DOKTORANCKIE WDROŻENIOWE W OBSZARZE ŚLEDZENIA SATELITÓW I ŚMIECI KOSMICZNYCH (SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING, SST)


Centrum Astronomiczne ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich wdrożeniowych na rok akademicki 2018/2019. Studia finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszyla-wlasnie-ii-edycja-doktoratow-wdrozeniowych.html). Program studiów związany jest z udziałem CAMK PAN w narodowym i europejskim programie śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych (ang. Space Surveillance and Tracking, SST) dzięki sieci czterech zrobotyzowanych teleskopów „Solaris”.

 

Studia trwają 4 lata. Studenci I-go roku rozpoczną zajęcia 1 października 2018. W trakcie studiów doktorant powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria oraz przygotować i obronić pracę doktorską. Wszystkie seminaria oraz wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim. Doktoranci mogą studiować w Warszawie lub w Toruniu.


Proponowane tematy prac doktorskich są następujące:

 1. Charakteryzacja satelitów okołoziemskich na orbitach średnich i wysokich przy wykorzystaniu obserwacji z teleskopów optycznych
 2. Analiza populacji satelitów okołoziemskich z obserwacji pasywnymi sensorami optycznymi.
 3. Analiza możliwości wykorzystania teleskopów o małych i średnich aperturach do obserwacji satelitów na niskich orbitach.
 4. Zastosowanie teleskopów szerokokątnych (astrografów) i detektorów sCmos do wykrywania i wyznaczania orbit śmieci kosmicznych i obiektów zagrażających Ziemi (Near Earth Objects, NEO).
 5. Obserwacja satelitów LEO techniką triangulacji.
 6. Opracowanie zaawansowanego systemu optyki aktywnej do zwiększenia wydajności obserwacji spektroskopowych w celu charakteryzacji satelitów i śmieci kosmicznych.

 

Kandydaci są proszeni o składanie aplikacji o przyjęcie na Studia do Dyrekcji Centrum w terminie do 16 sierpnia 2018. Aplikacje można składać pocztą lub przez internet, na adres phdstudies@camk.edu.pl. Kandydaci na Studia są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie, zawierające motywację zamiaru podjęcia studiów w CAMK
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy
 4. wyciąg z indeksu studiów licencjackich i magisterskich
 5. odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o stanie zaawansowania pracy magisterskiej podpisane przez jej opiekuna
 6. opinię opiekuna naukowego lub przełożonego na temat dotychczasowej pracy naukowej lub dydaktycznej kandydata

 

Do kompletu dokumentów należy dołączyć opis zainteresowań naukowych wraz z listą ew. publikacji i wskazać 1-2 tematy spośród wymienionych wyżej oraz podać adres korespondencyjny i adres e-mail. Warunkiem rozpoczęcia studiów jest uzyskanie tytułu magistra i przedłożenie w sekretariacie CAMK odpowiedniego dyplomu do dnia 30 września 2018.


Wymogiem formalnym uczestnictwa w studiach wdrożeniowych jest posiadanie lub uzyskanie zatrudnienia z początkiem studiów na pełen etat w przedsiębiorstwie lub innym podmiocie, który wyraził zgodę na uczestnictwo w studiach wdrożeniowych. Przedsiębiorca albo inny podmiot zatrudniający uczestnika studiów doktoranckich przedstawia jednostce kandydata na opiekuna pomocniczego. Warunkiem rozpoczęcia studiów jest przedłożenie CAMK PAN zaświadczenia o zatrudnieniu na pełen etat wyłonionego kandydata, zgody pracodawcy na udział w Studiach oraz wskazanie kandydatury na opiekuna pomocniczego w terminie do 9 września 2018.


Ze względu na tematykę studiów pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby z doświadczeniem w dziedzinie SST, pracujące lub planujące podjąć pracę w podmiotach prowadzących działalność w obszarze SST. Doświadczenie w zakresie SST, wraz z opisem podmiotu zatrudniającego (lub planującego zatrudnienie), kandydaci powinni przedstawić w opisie zainteresowań naukowych dołączonym do aplikacji.

 

Listę osób przyjętych na Studia ustali Komisja Kwalifikacyjna po przeprowadzeniu selekcji w oparciu o dokumenty złożone przez kandydatów i po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami, które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018 w godzinach 10-15 w siedzibie Centrum w Warszawie. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do 29 sierpnia 2018.


Dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika Studiów Doktoranckich prof. Pawła Moskalika (pam@camk.edu.pl), a w zakresie tematów proponowanych prac oraz studiów wdrożeniowych - od opiekuna merytorycznego studiów wdrożeniowych prof. Macieja Konackiego (maciej@ncac.torun.pl).

Archiwa


Kategorie