small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 września 2018 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530) w związku z art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (t. jedn. z dnia 6 kwietnia 2016 roku, Dz. U. z 2016 r. poz. 572), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 


dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk ścisłych oraz znaczący dorobek naukowy;

 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 4. korzysta z pełni praw publicznych;

oraz spełnia pozostałe wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. koncepcję funkcjonowania Centrum opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej;

 2. życiorys naukowy z listą publikacji z ostatnich dziesięciu lat;

 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz.;

 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 5. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika, PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2017 roku Dz. U. 2017 poz. 2186 ze zmianami).

 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch oryginałach) na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182-60-34 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN lub składać osobiście na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2314 (23 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN dostępne są na stronie internetowej https://www.camk.edu.pl.

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 15 maja 2018 roku


Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 14 czerwca 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.


Archiwa


Kategorie