small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt komputerowy

DAS-251-3/17

Warszawa, 22 czerwca 2017 r.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzęt komputerowyCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (60%), średni okres gwarancyjny (30%) oraz deklarowany termin dostawy (10%) zgodnie z SIWZ:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego – Serwery
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę płyta główna X10DRL-C po obsadzeniu czterema kośćmi RAM nie spełnia SIWZ gdyż nie jest spełniony warunek "każdy kanał pamięci obsadzony przynajmniej jednym modułem".
Wobec powyższego oferta Bizserver Sp. z o.o. dla Zadania 1 podlega odrzuceniu w całości.

Pozostała oferta uzyskała następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) FORMAT Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy FORMAT Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 przewidujemy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie 29-30 czerwca 2017 r.


Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – Laptopy i akcesoria komputerowe
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z kryteriami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia):
1) NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa (60.00%+30.00%+10.00%).
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert .
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 przewidujemy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie 29-30 czerwca 2017 r.Archiwa


Kategorie