small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie astrofizyki rentgenowskiej

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta, odpowiadające pozycji „post-doc”. 

Poszukujemy kandydata specjalizującego się w analizie, interpretacji i modelowaniu danych rentgenowskich ze źródeł akreujących, oraz rozwijaniu teoretycznych modeli zjawisk zachodzących w pobliżu takich źródeł.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie  OPUS finansowanym przez NCN pt.: Gorący Wszechświat w dziedzinie rentgenowskiej. Szczegółowe zadania badawcze obejmują, m.in., redukcję archiwalnych danych z satelitów rentgenowskich, modelowanie danych spektroskopowych o wysokiej rozdzielczości, tworzenie modeli numerycznych do analizy danych,  symulacje przewidywanego sygnału, który będzie obserwowany przez przyszłą misję ATHENA.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki, przy czym preferowane będą osoby ze stopniem uzyskanym nie wcześniej niż w 2011 roku. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić 1 listopada 2017 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta max. na okres dwóch lat (nie dłużej niż do końca realizacji projektu). 

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych), w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 30 sierpnia 2017 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 3296100), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem września 2017 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od dr hab. Agaty Różańskiej (agata@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie