small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko profesora

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie astrofizyki teoretycznej.

Poszukujemy kandydatów w specjalności: ewolucja gwiazd i układów gwiazdowych, astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych, rozbłyski gamma, fizyka obiektów zwartych. Oczekujemy, że zwycięzca konkursu rozwinie program badawczy m.in. wspierający i uzupełniający obecną aktywność związaną z obserwacjami fal grawitacyjnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby z tytułem naukowym profesora nauk fizycznych, mające znaczące, odpowiednie do swojego wieku osiągnięcia w pracy naukowej, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu młodszych współpracowników (doktoranci, post-doc) oraz posiadające udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych z polskich i zagranicznych instytucji finansujących.

Zwycięzca konkursu otrzyma ofertę zatrudnienia w formie mianowania przez Prezesa PAN na stanowisko profesora zwyczajnego w CAMK PAN z indywidualnie ustalonym terminem rozpoczęcia.

Do podania o zatrudnienie prosimy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, życiorys, autoreferat (zwięzła informacja o dotychczasowej aktywności badawczej i planach na przyszłość, w szczególności odnosząca się do wymagań przedstawionych wyżej; maks. 4 strony standardowego tekstu) oraz wskazać minimum trzy nazwiska samodzielnych pracowników naukowych, którzy zgodziliby się napisać listy rekomendacyjne. Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 26 maja 2017r. roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086)  lub e-mailem, w formacie pdf, na adres:  recruitment@camk.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Piotra Życkiego (ptz@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie