small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko typu 'tenure-track'

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na trzyletnie stanowisko adiunkta o charakterze pozycji typu „tenure-track”. Centrum prowadzi badania obserwacyjne i teoretyczne w szerokim zakresie tematyki badawczej współczesnej astronomii i astrofizyki. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych programach obserwacyjnych i teoretycznych, m.in., BRITE, CTA, Gaia-ESO, H.E.S.S., INTEGRAL, Fermi, SALT, Virgo, LIGO, SOLARIS, ATHENA. Do konkursu zapraszamy zarówno osoby reprezentujące dotychczasową tematykę badawczą Centrum, jak i proponujące nowe kierunki badań.


Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora w zakresie fizyki lub astronomii, mają znaczące, odpowiednie do swojego wieku doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, posiadają umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów naukowych oraz są gotowe do budowania własnego zespołu badawczego w oparciu o środki finansowe z polskich i europejskich instytucji finansujących.


Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić pomiędzy 1 października 2016 a 1 stycznia 2017 roku. Umowa o pracę na stanowisku adiunkta zostanie zawarta na czas określony, trzy lata, po którym otwarta zostanie możliwość stałego zatrudnienia w Centrum (konieczne będzie uzyskanie stopnia doktora habilitowanego).

 

Do podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, trzy listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ew. udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych) w objętości nie przekraczającej 5 stron standardowego tekstu. Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 5 marca 2016 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086). Wszystkie dokumenty, łącznie z listami rekomendacyjnymi można również wysyłać e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem kwietnia 2016 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Rafała Moderskiego (moderski@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie