small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko profesora

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie astronomia obserwacyjna.

 

Poszukujemy kandydatów, którzy w możliwie krótkim czasie zbudują w CAMK PAN grupę badawczą realizującą różnorodny program naukowy z istotnym wykorzystaniem instrumentarium ESO. Znaczna część środków finansowych na utrzymanie grupy powinna pochodzić z funduszy grantowych pozyskanych przez kandydata.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby z tytułem naukowym profesora nauk fizycznych, mające znaczące, odpowiednie do swojego wieku osiągnięcia w pracy naukowej, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu młodszych współpracowników (doktoranci, post-doc) oraz posiadające udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych z polskich i europejskich instytucji finansujących.

 

Zwycięzca konkursu otrzyma ofertę zatrudnienia w formie mianowania przez Prezesa PAN na stanowisko profesora zwyczajnego w CAMK PAN z indywidualnie ustalonym terminem rozpoczęcia.

 

Do podania o zatrudnienie prosimy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego, życiorys, autoreferat (zwięzła informacja o dotychczasowej aktywności badawczej i planach na przyszłość, w szczególności odnosząca się do wymagań przedstawionych wyżej; maks. 4 strony standardowego tekstu) oraz wskazać minimum trzy nazwiska samodzielnych pracowników naukowych, którzy zgodziliby się napisać listy rekomendacyjne. Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 18 października 2015 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086)  lub e-mailem, w formacie pdf, na adres:  recruitment@camk.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Piotra Życkiego  (ptz@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie