small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę prenumeraty

Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

DOB-251-1/14

 

ZAWIADOMIENIE


Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2015 dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów w zakresie przewidzianych kryteriów oceny ofert:

Zadanie 1: Prenumerata czasopism zagranicznych dla biblioteki CAMK PAN w W-wie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRESS Import Wydawnictw Naukowych J. Płomiński, G. Bogdan Sp. j., ul. Sienna 63 m. 40, 00-820 Warszawa (100 pkt).

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja w trzech kryteriach zastosowanych w ocenie tego zadania): 

1) EBSCO Sp. z.o.o., Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa (67,8 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 97.8 pkt)
2) PRESS Import Wydawnictw Naukowych J. Płomiński, G. Bogdan Sp. j., ul. Sienna 63 m. 40, 00-820 Warszawa (70 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 100 pkt)
3) Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa (68,0 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 98,0 pkt)
4) ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa (68,8 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 98,6 pkt). 

Zadanie 2: Dostawa prasy codziennej i czasopism do siedziby CAMK PAN w Warszawie – jedyną ofertę złożyła firma GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków (100 pkt).

1) GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków (80 pkt; 20 pkt; suma: 100 pkt)

 

 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Archiwa


Kategorie