small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

AstroGrid-PL

Grid dziedzinowy AstroGrid-PL jest budowany w ramach projektu PLGrid Plus finansowanego w ramach funduszy strukturalnych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3. Koordynatorem projektu  PLGrid Plus jest Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, a głównym wykonawcą budowy gridu dziedzinowego AstroGrid-PL jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. W prace rozwojowe nad gridem dziedzinowym zaangażowane jest większość ośrodków astronomicznych w Polsce. Celem jego budowy jest powstanie dedykowanej do badań astronomicznych, zintegrowanej platformy informatycznej służącej całemu środowisku astronomicznemu. Szczególny nacisk został położony na wsparcie dla małych instytutów naukowych oraz budowę usług gridowych, które umożliwią podejmowanie nowych wyzwań badawczych w ramach szerokiej krajowej i zagranicznej współpracy. Więcej informacji na stronach AstroGrid-PL.

Archiwa


Kategorie